Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araş.Hastanesi Yanık Merkezine Hiperbarik Oksijen Tedavi Sistemi Alımı

Teklif Talebi

GENEL BİLGİ

Türkiye
   kik:2008/157774
   9 Ekim, 2008
   20 Ekim, 2008
   T.C.İstanbul İl Özel İdaresi
   Türkçe

İletişim Bilgileri

   Yerebatan cad. No.31 Sultanahmet-Fatih / İSTANBUL
Türkiye
   212 4554000
   212 5209996

ÜRÜNLER, İŞLER ve HİZMETLER

Oksijen tedavi ünitesi  

Orjinal Metni

      
  Hiperbarik Oksijen Tedavi Sistemi Satın Alınacaktır.

 
İdarenin Adı : T.C.İstanbul İl Özel İdaresi    

İşin Adı : Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araş.Hastanesi Yanık Merkezine Hiperbarik Oksijen Tedavi Sistemi Alımı    

İhale Kayıt No : 2008/157774    

Türü - Usulü : Mal alımı - Açık ihale usulü    


 

 

 

 

  1. İdarenin

  a ) Adresi : Yerebatan cad. No.31 Sultanahmet-Fatih / İSTANBUL

  b ) Telefon - Faks Numarası : 212 4554000 - 212 5209996

  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) :

  2. İhale Konusu malın

  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Adet Hiperbarik Oksijen Sistemi

  b ) Teslim Yeri(leri) : Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğit.Araş.Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi

  c ) Teslim Tarihi : Sözleşmenin Yüklenici ile İmzalanmasından Sonra Kendisine Veya Tebligat İçin Göstrdiği Adrese Yapılacak İşe Başlama Talimatının Tebliğ Edildiği Tarihtenitibaren 150 (Yüzelli) Takvim Günü İçinde Cihazı Teslim Edecektir.

3. İhalenin

  a ) Yapılacağı Yer
:
T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Satınalma Müdürlüğü

b ) Tarihi - Saati : 20.10.2008 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,4.1.2.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi: İsteklilerce teklif edilen cihazlar T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası´na (TİTUBB Kodu) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. TİTUBB kodu veya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ibaresi bulunmayan ürünler ihale dışı bırakılacaktır. Ürün numarasına (barkodu) ilişkin belge ve /veya taahhütname teklif ile birlikte verilmelidir.4.1.2.4. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:Tüm sistem yapım aşamasından bitim aşamasına kadar kalite kontrole tabi tutlumuş olup, sistemin medikal kullanıma uygun olduğunun, emniyet tedbirlerinin yeterli olduğu ve içinde insan tedavisinde kullanılabileceği uluslararası kuruluşlarca verilmiş medikal sertifikasyonu olmalı ve basınçlı medikal cihazlara ait CE belgesi teklif ile birlikte ibraz edilmelidir.4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler


  4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.


  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

  4.3.1. İş deneyim belgeleri::İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler.İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %30 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir. 4.3.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler    a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler  b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler   c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi   d)İstekliler ihale sürecinin herhangibir aşamasında gerek ihale komisyonu gerekse idarenin lüzum görmesi halinde ve iidarenin istediği yerde ve tarihte (cihaz ihalenin yapıldığı ilde çalışır halde bulunuyorsa cihazın kurulu olduğu yerde, cihaz eğer ihale yapılan ilde kurulu olarak çalışmıyor ise idarenin isediği il içi yerde) demostrasyon yapılacaktır. Buna ilişkin taahhütname verilmesi,verilmesi.4.3.3. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler    a) İsteklinin teklif ettiği cihazın bakım ve onarımını ne şekilde yapacağını, kendi imkanları ile yapacak ise personel, servis imkanları ve teknik alt yapı durumunu gösterir belgeyi, eğer anlaşmalı bir servis ile bakım ve onarım hizmetini yürütecek ise iki firma arasında ihale konusu cihaz ile ilgili karşılıklı imzalanmış noter tasdikli bakım anlaşmasını sunacaktır. Ayrıca garanti süresince ücretsiz olarak yapılacak periyodik bakım aralıklarının süreleri belirtilecektir.   b) Garanti süresi hem istekli hem de üretici firma tarafından ayrı ayrı taahhüt edilecektir.İstekli garanti sonrasında 10 yıl süre ile ücret karşılığı yedek parça sağlayacağını, değişen parçaların döviz bazında ücretlerini gösteren listesini ve bu fiyatlara uyacağına dair taahhütname verecektir.4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarıİstekliler teklif ile birlikte ´´Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi´´ başlığı altında teknik şartnameye uygunluğunu madde madde cevaplandıran yazılı açıklamalarını imzalı ve kaşeli olarak sunacaklardır. Teklif edilen cihazların teknik şartnamede belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ürünün detaylı teknik özelliklerini gösteren orjinal fotoğraflı katalog vb. tanıtım materyallerinin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Tıbbi Cihaz imalatı ve satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanı T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Satınalma Müdürlüğü Yerebatan Cad. No: 31 Sultanahmet-Fatih/İstanbul adresinde görülebilir ve 200 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 20.10.2008 tarihi, saat 10:30 'a kadar T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Satınalma Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

 
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.